Cultuurdrager

Profiel

De Cultuurdrager is de speciale erkentelijkheidprijs van de Cultuurraad voor de persoon die overduidelijk de voor zijn/haar vereniging, aangesloten bij de Cultuurraad, noodzakelijk positieve bijdrage geleverd heeft om zijn/haar vereniging tot bloei te brengen en/of te houden. De “Cultuurdrager” zoekt dus niet zichzelf in de kijker te stellen, maar stelt zich volledig belangeloos en op een uitzonderlijke en/of continue wijze ten dienste van het belang van de vereniging.

Voorwaarden

 1. Omwille van zijn/haar verdiensten, zoals bedoeld in de omschrijving hierboven, aan het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad voorgedragen worden, hetzij door een persoon, hetzij door een vereniging, én
 2. Uiteindelijk verkozen worden door de Algemene Vergadering van de Cultuurraad volgens de hieronder beschreven toekenningprocedure.

Toekenningprocedure

 1. Kandidaturen moeten voor 1 juni bij de voorzitter van de Cultuurraad ingediend worden via een daarvoor bestemd formulier. Een kandidaat kan daarenboven hoogstens tweemaal voorgedragen worden in een termijn van zes jaar.
 2. De kandidaatstelling dient in een bijgevoegd schrijven grondig gemotiveerd te worden en bevat bij voorkeur ook een foto van de kandidaat.
 3. Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad beoordeelt de geldigheid van de kandidaturen en stelt op basis daarvan de lijst van de “genomineerden” op. Deze lijst wordt samen met de bijhorende motivaties aan alle aangesloten verenigingen kenbaar gemaakt.
 4. Iedere bij de Cultuurraad aangesloten vereniging heeft stemrecht door middel van 2 vrij te gebruiken stemmen, d.w.z. ofwel kent men 1 kandidaat 2 stemmen toe, ofwel kent men aan 2 verschillende kandidaten elk 1 stem toe.
 5. De genomineerde die het hoogste aantal stemmen behaalt, is verkozen. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter van de Cultuurraad na intern overleg.

Opmerkingen

 1. Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad heeft het recht om kandidaten toe te voegen of om kandidaturen te weigeren die niet voldoen aan de geldende voorwaarden.
 2. De voorzitter van de Cultuurraad waakt over de anonimiteit van de aanbrenger(s) en over de strikte naleving van de toekenningprocedure.
 3. De Cultuurdrager kan maar eenmaal aan eenzelfde persoon toegekend worden.
 4. De “Cultuurdrager” wordt uitgereikt op CultuurCocktail@Knokke-Heist.

Vul het onderstaande formulier online in of download het aanvraagformulier als .PDF

 • Genomineerde

 • Max. file size: 256 MB.
 • 2018: Mathieu Coolen
 • 2017: Annie Poissonnier
 • 2016: Patrick Prophète
 • 2015: Christine Daeninck
 • 2014: Ria Blondeel
 • 2013: geen cultuurfeest
 • 2012: Dominiek Segaert
 • 2011: Luc Faillie
 • 2010: Anne Bailyu
 • 2009: Cecilia Denys
 • 2008: Jozef Stubbe
 • 2007: Gilbert Van Caillie
 • 2006: André Vandierendonck